കുഞ്ഞിന്റെ വളര്‍ച്ച കൃത്യമാണോ? നാല് മാസം മുതലുള്ള വളര്‍ച്ചാ നാഴികക്കല്ലുകള്‍ മനസ്സിലാക്കാം

ചില കുട്ടികളില്‍ കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍ കൂടെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ വാക്കുകള്‍ ഉച്ചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങാറുള്ളൂ