ഗർഭിണീ പരിചര്യ

By Dr. Harsha & Dr. Udayakala P ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ തൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ പുതിയൊരു ജീവന് പാലനവും പോഷണവും നൽകുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയ പ്രത്യേക പരിചരണങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷികമാണ്, ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ഹൃദയം പേറുന്നവളെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദൗഹൃദിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗർഭിണിയെ പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കുംഭത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സമാനമായി പരിപാലിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു തട്ടലോ മുട്ടലോ അശ്രദ്ധയോ കുംഭത്തെ / ഗർഭിണിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും തകർച്ചയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനാൽ തന്നെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഗർഭിണീ പരിപാലനത്തിൽ […]

The Four Domains Of Immunity in Ayurveda

Prakriti, agni, ojas, and manas, the four domains explained in Ayurveda, have immense connections with our immune system. Innate immunity can be considered the weakest among Vata Prakriti individuals.

A medicinal plant with an exceptional geometric arrangement

BOUCEROSIA UMBELLATA Exceptional Geometric arrangement of Flowers almost 320 degree angle Bell shaped flowers placed towards upwards and on all sides as umbellata cymes. Five petals stripped with various designs and hairs ,Exceptional calculations on arrangements of Corona and Gynostegium. Botanical Name: Boucerosiaumbellata Family: Apocynaceae (Carallumaumbellata) Kannada: Hucchubangte, Molanakodu Tamil: Kallimulaiyaam, Eluman, Elumanpuli Telugu: Kundelukommulu, […]