മൂത്രത്തിലെ കല്ല്

വേനൽമഴ കിട്ടാതെ വളരെ ചൂടോടു കൂടിയ വേനൽക്കാലം തുടരുമ്പോൾ മൂത്രാശയസംബന്ധ രോഗങ്ങളായ മൂത്രപ്പഴുപ്പ്, കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകൾ എന്നിവ ഉള്ളവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്.